O Firmie

Firma Kadreks zaj­muje się kom­plek­sowym wykon­aw­st­wem budown­ictwa mieszkan­iowego i prze­mysłowego.
Połącze­nie młodzieńczego zapału z doświad­cze­niem i prak­tyką naszej kadry pozwala pode­j­mować nam nawet najtrud­niejsze zadania.

O nas

Kompleksowe Budownictwo

Real­izu­jemy kom­plek­sowo każdy rodzaj inwest­y­cji, począwszy od fazy pro­jek­towej poprzez roboty budowlane a na wykończe­niu wnętrz i zagospo­darowa­niu terenu kończąc.

Realizacje