Tynki na poddasze

KADREKS sp. z o.o. jest wykon­awcą tynków zarówno cementowo-​wapiennych jak gip­sowych. Tynki maszynowe wykony­wane są przez wyk­wal­ifkowaną bry­gadę z wielo­tysięcznym doświad­cze­niem w wykony­wa­niu tynków.Szczególną staran­ność przykładamy do jakości naszych tynków. Przed tynkowaniem zabez­pieczamy staran­nie okna, drzwi, mon­tu­jemy listwy dylat­a­cyjne przy oknach i narożniki ocynkowane.
Po zakończe­niu prac, cały teren sprzą­tamy i przy­wracamy do stanu wejściowego.

tynk jako alternatywa dla płyt gipsowych

Tynkowanie pod­daszy jest alter­natywą do wykony­wa­nia pod­daszy z płyt gip­sowych. Mało pop­u­larna metoda w Polsce jest powszech­nie stosowaną tech­nologią na zachodzie i w USA. Mała zna­jo­mość tech­nologii, oraz przeko­nanie o jej wysok­iej cenie skutecznie odstrasza inwestorów.


Tynk wykony­wany na niemiec­kich siatkach Stu­canet® jest o wiele moc­niejszy od trady­cyjnych płyt gip­sowych tak powszech­nie stosowanych w Polsce. Pod­dasze wyko­nane z tynku na pły­tach Stu­canet® Tworzą mono­lit, dzięki czemu wyk­luczamy słabe punkty w postaci spoin. Warstwa tynku na całym pod­daszu jest jed­nakowa. Siatka dzi­ała jako warstwa nośna i zbro­jna dla tynku. Jest mocow­ana mechan­icznie do ste­laża, starej ściany lub innej powierzchni której tech­nolo­gia nie pozwala tynkować, a zabu­dowa z płyt gip­sowych byłaby kosz­towna i czasochłonna.


Prze­bi­cie tynku (co ma miejsce przy pły­tach gip­sowych) jest prak­ty­cznie niemożliwe bez uży­cia cięż­kich narzędzi.


Tynk ma zwłaszcza zas­tosowanie na skom­p­likowanych pod­daszach których zabu­dowa zaj­muje wiele czasu. Przy wyko­rzys­ta­niu tynku znika całkowicie temat zgru­bień na łączeni­ach i nierówności pow­stałych w skutek zakłada­nia narożników. Uzysku­jemy ide­alne kąty i piękny nat­u­ralny „odd­y­cha­jący” Tynk. A bryłę pomieszczeń ogranicza tylko wyobraź­nia inwest­ora. Niewąt­pliwą zaletą jest również o wiele krót­szy czas wyko­na­nia ostat­niej warstwy (unikamy żmud­nego szpachlowa­nia, doci­na­nia, szli­fowa­nia, naciągania).


Tynk z siatką Stu­canet® można mon­tować na rusz­cie stalowym jak i drew­ni­anym. Warstwy izo­lacji są iden­ty­czne jak przy wyko­na­niu pod­dasza z płyt gip­sowych. Tynk z rusztem jest całkowicie nieza­leżny od ścian budynku, dzięki czemu jego swo­bodna „praca” pozwala uniknąć spękań. Jed­no­lita powłoka nie powoduje efektu „zała­ma­nia światła” jak ma to miejsce przy płytach.


Siatka Stu­canet® ide­al­nie nadaje się do renowacji starych budynków, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Pozwala tworzyć finezyjne ksz­tałty: łuki, parabole, sklepi­enia i tworzyć „ruszt” dla ele­men­tów „zaw­ies­zonych” w przestrzeni.


Sys­tem Stu­canet® pozwala na zas­tosowanie tynku każdego rodzaju. Do prac wyko­rzys­tu­jemy tylko mate­riał renomowanych firm KNAUF i BAU­MIT. Na wszys­tkie prace udzielamy gwarancji.